โครงกระดูกคนพบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่

งานด้านมานุษยวิทยากายภาพที่ดำเนินการใน โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่สอง นี้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ด้าน คือ

1) มานุษยวิทยากายภาพด้านฟันคน
2) มานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูก

การศึกษาทั้งสองด้านนั้น เพื่อวิเคราะห์ฟันจากโครงกระดูกที่ได้จากการ ขุดค้น และจากแหล่งโบราณคดีโลงไม้ ซึ่งมีฟันเป็นจำนวนมาก และส่วนวิเคราะห์โครงกระดูก 3 โครงที่ได้จากการขุดค้น ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจะต้องวิเคราะห์ทั้งกายภาพและดีเอ็นเอ และจะต้องเปรียบเทียบฟัน และโครงกระดูกระหว่างแหล่งโบราณคดีที่ทำการสำรวจ และแหล่งขุดค้น เพื่อจะหาความสัมพันธ์ว่า เป็นประชากรในอดีตเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ และนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มคนปัจจุบันต่อไป

สำหรับการดำเนินงานวิจัยในแต่ละด้านนั้นมีเป้าหมายดังนี้

1) ด้านมานุษยวิทยากายภาพ : ฟันคน

ก. คิดค้นวิธีการใหม่ในการเก็บข้อมูลทางกายวิภาค (ขนาด รูปร่าง โครงสร้างภายใน) ของฟัน
ข. วิเคราะห์ฟัน/ชิ้นส่วนของกรามคนที่ได้จากการสำรวจและขุดค้น
ค. วิเคราะห์ทางกายภาคของฟัน
ง. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ
จ. เชื่อมโยงและเปรียบเทียบฟันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
ฉ. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะฟันระหว่างคนโบราณกับคนปัจจุบัน
ช. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับฟัน

2) ด้านมานุษยวิทยากายภาพ : โครงกระดูกคน

ก. วิเคราะห์โครงกระดูก/ชิ้นส่วนของโครงกระดูกคนที่ได้จากการสำรวจ และขุดค้น
ข. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ
ค. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกายภาพระหว่างคนโบราณกับคนปัจจุบัน
ง. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงกระดูกคน

สำหรับ ความก้าวหน้าของการวิจัยในแต่ละด้านขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความข้อมูลทั้งหมดเพื่อบูรณาการสืบสร้างเรื่องราวของคนโบราณ ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

โครงกระดูกคน พบจากการขุดค้นที่ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
 
:: งานด้านมานุษยวิทยากายภาพ