งานด้านโบราณคดีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวด้านต่างๆ ของคนสมัยโบราณในอำเภอปางมะผ้า โดยนำข้อมูลทั้งหมดจากศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วงปีไม้ ละอองเรณู โครงกระดูกคน ฟันคน การกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมี ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช แห่งภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ อย่างไรก็ดี เพื่อให้งานวิจัยของโครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้การดูแลของโครงการหลักอีก 2 โครงการ คือ โครงการโครงการสำรวจและ ัจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดี บนพื้นที่สูงในลุ่มน้ำลาง ตอนบน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นนักวิจัย และโครงการศึกษาชาติพันธุ์ วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล เป็นนักวิจัย

การดำเนินงานวิจัยด้านโบราณคดีมีเป้าหมายดังนี้

ก. วิเคราะห์โบราณวัตถุและนิเวศวัตถุในห้องปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ และที่ศูนย์ศึกษาสัตว์ป่าและธรรมชาติถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยการทดลอง
ค. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ
ง. สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และเพิงผาถ้ำลอด
จ. สร้างฐานข้อมูลทางด้านโบราณคดี

โบราณวัตถุที่ทีมงานด้านโบราณคดีได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักๆ ประกอบด้วย

1) เครื่องมือหิน พบเครื่องมือหินหลากหลายรูปแบบ มีปริมาณมาก ในขณะนี้ได้ทำการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการวิเคราะห์ด้วยการวิธีการวิเคราะห์หาร่องรอยการใช้งาน ( residue analysis) การทดลองด้านเครื่องมือหิน ( experimental) เป็นต้น

2) กระดูกสัตว์ พบทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น วัวควาย กวาง ลิง งู เต่า ปลา และหอย ในขณะนี้ได้ทำการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการทดลองทางด้านกระดูกสัตว์ ( experimental)

นอกจากแล้วยังมีโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ อีก เช่น เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด ที่ได้จาการขุดค้นที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ไปเกือบแล้วเสร็จ ข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ และแปลความเพื่อสร้างอดีตของกลุ่มคนในอำเภอปางมะผ้าตั้งแต่ช่วงสามหมื่นปีลงมาเป็นอย่างน้อย จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้แล้ว ผลการวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกนำมาย่อยและเผยแพร่ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และวงวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ ท่านสามารถเยี่ยมชมความก้าวหน้าได้โดยคลิ๊กที่นี่

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: งานด้านโบราณคดี