ผลจากการขุดค้น และการสำรวจทางโบราณคดีในอำเภอปางมะผ้า ทำให้พบฟันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการวิเคราะห์ทางด้านฟัน โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านดีเอ็นเอ ทำให้ต้องการวิเคราะห์อย่างละเอียด ส่งผลให้ฟันหมดสภาพที่จะนำไปศึกษาทางด้านอื่นต่อ ซึ่งจะต้องคิดค้นหาแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลที่มีค่าเหล่านี้ ด้วยปริมาณข้อมูล และปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการวิเคราะห์ทางด้านฟันคนโดยเฉพาะขึ้น โดยมี ผศ.ดร.นพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์ เป็นผู้วิจัยทางด้านนี้

การวิเคราะห์ทางด้านฟันคนจะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภค การกิน ความเป็นอยู่ ตลอดจนอายุของเจ้าของฟันก่อนตาย โรคภัยไข้เจ็บ และลักษณะเฉพาะของคนสมัยโบราณว่าเป็นกลุ่มคนเชื้อสายใด

 

สำหรับ เป้าหมายของการดำเนินการวิจัยทางมานุษยวิทยากายภาพด้านฟันคน ในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

ก. คิดค้นวิธีการใหม่ในการเก็บข้อมูลทางกายวิภาค (ขนาด รูปร่าง โครงสร้างภายใน) ของฟัน
ข. วิเคราะห์ฟัน/ชิ้นส่วนของกรามคนที่ได้จากการสำรวจและขุดค้น
ค. วิเคราะห์ทางกายภาคของฟัน
ง. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ
จ. เชื่อมโยงและเปรียบเทียบฟันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
ฉ. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะฟันระหว่างคนโบราณกับคนปัจจุบัน
ช. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับฟัน

การวิจัยทางด้านฟันคนมีระยะเวลา 2 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ.2547-2548 ซึ่งในขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นการวิจัยแล้ว ดังนั้น ในขณะนี้งานวิจัยนี้จึงอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: งานมานุษยวิทยากายภาพด้านฟันคน