งานมานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูกคน เป็นวิเคราะห์ โครงกระดูกคนที่ได้จากการขุดค้นจากแหล่งโบราณคดี 2 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และเพิงผาถ้ำลอด กับโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ โดยมีคุณนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ เป็นนักวิจัยทางด้านนี้

โครงกระดูกมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบถึง ลักษณะทางกายภาพ หรือรูปร่าง หน้าตาของคนสมัยโบราณ การดำรงชีพ โรคภัยไข้เจ็บ และ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับโบราณวัตถุต่างๆ

สำหรับ เป้าหมายของการดำเนินการวิจัยทางมานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูกคน ในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

ก. วิเคราะห์โครงกระดูก/ชิ้นส่วนของโครงกระดูกคนที่ได้จากการสำรวจและขุดค้น
ข. วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ
ค. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกายภาพระหว่างคนโบราณกับคนปัจจุบัน
ง. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงกระดูกคน

ในขณะนี้การวิเคราะห์ด้านโครงกระดูกคนยังอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์อย่างละเอียด

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: งานมานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูกคน