สวัสดีครับ เว็บไซท์นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนองานวิจัยของ โครงการ โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง และยังคาดหวังให้เป็นแหล่งความรู้ และชุมชนทางด้านโบราณคดีอีกด้วย ดังนั้น หากมีคำถาม ประเด็นความรู้ และ ความคิดเห็นใด ขอให้เข้ามาแลกเปลี่ยนได้ในเว็บบอร์ด หรือส่งเมล์มาหา พวกเรา

สำหรับโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ ( Multi-disciplinary research) ที่เชื่อมโยงการวิจัยในด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา วงปีไม้ (สิ่งแวด ล้อมโบราณ) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปรับตัวของคน และพัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณในป่าเขตร้อน โจทย์วิจัยที่สำคัญของโครงการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาเรื่องราวของคน วัฒนธรรม และจัดลำดับพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมที่ เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ประการที่สอง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม โบราณในป่าเขตร้อน ประการที่สาม เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ สิ่งแวดล้อมในอดีต โดยเฉพาะการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ภูเขาสูงชัน และประการสุดท้าย เพื่อศึกษาเปรียบเีทียบการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

โครงการวิจัยระยะที่หนึ่งได้ค้นพบหลักฐานเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถทำ การวิจัยให้เสร็จภายในระยะเวลาการวิจัย 2 ปี (พ.ศ. 2544-2546) ดังนั้น โครงการวิจัยระยะที่สองจึงเป็นโครงการต่อเื่นื่องที่เน้น การวิเคราะห์ข้อมูล และ บูรณาการผลการวิจัยจากศาสตร์ต่าๆ เพื่อตอบคำถามโจทย์วิจัยข้างต้น รวมทั้ง เพื่อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิีธีวิทยาในแต่ละศาสตร์ และนำองค์ความรู้ใหม่ ไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสูุ่ชุมชนท้องถิ่น และสาธารณชนต่อไป สำหรับโครงการวุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการสำรวจและัจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดี บนพื้นที่สูงในลุ่มน้ำลางตอนบน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะ้ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมกับโครงการวิจัยระยะที่สองนั้น เป็นโครงการวิจัยคู่ขนาน ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้ักับโครงการโบราณคดีบน พื้นที่สูงฯ โดยตรง และเป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งทำงานในพื้นที่ วิจัยเป็นเวลา 4 ปี ให้พัฒนาเป็นนักวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะที่สอง และโครงการวุฒิเมธีวิจัยและัพัฒนา คือ การสร้าง องค์ความรู้ใหม่ด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) แพทย์ ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ สัตววิทยา ฯลฯ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่เรื่องโบราณคดีของกลุ่ม คนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเรามีความรู้ ความเ้ข้าใจ น้อยมาก พื้นที่อำเภอปางมะผ้าจัดเป็นชายขอบของความรู้ด้านโบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ไทย นอกจากนี้ องค์ความรู้ใหม่ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญใน การประยุกต์ใช้อดีตกับปัจจุบัน อันจะช่วยทำให้การอนุรักษ์ จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำึนึก ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 

แผนที่อำเภอปางมะผ้า

::: Links
ประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย
ประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างประเทศ
ลิงค์เว็บเกี่ยวกับปางมะผ้า
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
SEA Archaeology International Newsletter
ค้นหาบทความวิชาการใหม่ๆใน http://scholar.google.com/


ค้นหาที่ Google

 
ทำความรู้จักกัน
:: กิจกรรม
การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1
การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2
ค่ายหุ่นหรรษาพาแอ่วปางมะผ้า
การอบรมเรื่องกระดูกคน
ย้อนรอยตอน "ปริศนาผีแมน"
การอบรมเรื่องกระดูกสัตว์
ค่ายนักสืบของอดีต
ของดีบ้านเรา
กิจกรรมอื่นๆ
:: ข่าวสารโครงการ
ข่าวสารโครงการ
บทความใหม่
หนังสือใหม่
รายงานการวิจัยใหม
อื่นๆ
:: ชุมชนโบราณคดี
เว็บบอร์ด
ข่าวสารในแวดวงโบราณคดี
แหล่งงาน
:: แหล่งท่องเที่ยว
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
:: การเผยแพร่งานวิจัย
บทความ
วิทยานิพนธ์
อื่นๆ
 
   
::: กิจกรรมและข่าวใหม่ของโครงการฯ
การประชุมทางวิชาการโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2549
โครงการอบรมคนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้าเรื่องของดีบ้านเรา
โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีของโครงการชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีฯ
สกัดดีเอ็นเอมนุษย์ 2 พันปีค้นหาแหล่งกำเนิดคนไทยโบราณ
หนังสือโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
โครงการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหมู่บ้านไร่ - อีกหนึ่งโครงการดีๆ
อื่นๆ
::: นักโบราณคดีรุ่นใหม่ไม่ตกข่าว
PROGRAM FOR THE IPPA CONFERENCE, MANILA, MARCH 2006
ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
50 ปี คณะโบราณคด
SEA Archaeology International Newsletter No.19 และฉบับอื่นๆ
อื่นๆ