การศึกษาเรณูวิทยา ( Pollen analysis) เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นิยมศึกษากัน เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับพืชพรรณและสภาพภูมิอากาศในอดีต ( palaeoclimatology) เนื่องจากพืชชั้นสูง ( Angiosperm-Gymnosperm) มีการผลิตดอกและละอองเรณูเป็นปริมาณที่มาก มีการแพร่กระจายไปตกอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง และทั้งในแหล่งที่พืชขึ้นอยู่

ส่วนในพืชชั้นต่ำจะมีการผลิตสปอร์ ซึ่งคุณสมบัติและโครงสร้างของทั้งสปอร์ และละอองเรณูมีความคงทนต่อการถูกทำลาย ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาศึกษา ซึ่งในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยมาก

สำหรับ การวิเคราะห์ละอองเรณูของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่สองนี้เป็นการวิเคราะห์ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่หนึ่ง โดยมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้วิจัย

การวิเคราะห์ละอองเรณูครั้งนี้เป็นการหาละอองเรณูจากตัวอย่างดินที่ได้จากการขุดค้น ในแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และเพิงผาถ้ำลอด แต่สิ่งที่ทำเพิ่มเติมในโครงการระยะที่สองนี้คือ การเก็บตัวอย่างดิน และละอองเรณูจากไม้ในปัจจุบันรอบแหล่งโบราณคดีทั้งสองเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ

ตัวอย่างละอองเรณู
ในภาพเป็นตัวอย่างละอองเรณูของ
ต้น Suprarecticulate
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: งานศึกษาละอองเรณู