ผลงานที่ตีพิมพ์ อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ และอยู่ระหว่างการนำเสนอ มีดังนี้

บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 1
บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 2
บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 3

บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 1

การนำเสนอบทความทางวิชาการ จำนวน 5 บทความ

คณะวิจัยได้เสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 บทความ และในประเทศ จำนวน 2 บทความ

ต่างประเทศ จำนวน 4 บทความ

พ.ศ. 2546

1. นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ ( ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี ) ไปเสนอผลงานทาง

วิชาการ เรื่อง “ The Stone Age Landuse in the Higland Pang Mapha District, Mae Hong Son Province, Northern Thailand ” ในการประชุมทางวิชาการ Prehistoric Archaeology of South China and Southeast Asia , Guilin, South China ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2546

พ.ศ. 2547

2. ผศ. ทพญ. ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์ ( นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ-ฟัน

คน ) เสนอบทความเรื่อง CT imaging for Dental anthropology : A Comparison of teeth between ancient and modern human ในการประชุมทางวิชาการ First Congress on Bioarchaeology in Southeast Asia ที่เมือง Siem Reap , Cambodia , January 6-7, 2004 .

3. นางสาวนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ (นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ-โครงกระดูกคน) เป็นผู้ช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมทางวิชาการ First Congress on Bioarchaeology in Southeast Asia ที่เมือง Siem Reap , Cambodia , January 6-7, 2004 .

4. Rasmi Shoocongdej. “Preliminary Report on the Archaeology Investigations of the Highland Archaeology Project in Pang Mapha (HAPP), Mae Hong Son Province Between 1998-2004”, Southeast Asian Archaeology International Newsletter . No.16, January, 2004.

ในประเทศ จำนวน 2 บทความ

พ.ศ. 2547

•  การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ ทบทวนภูมิปัญญา ท้าทายความรู้ ” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2547 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ เสนอวันที่ 25 มีนาคม 2547

1. นางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล ( นักวิจัยโครงการวุฒิเมธีวิจัย ด้านชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “ การตั้งถิ่นฐานของคนบนพื้นที่สูง : ภูมิปํญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ”

2. นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ( ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “ ภูมิปัญญาของพิธีกรรมการปลงศพในวัฒนธรรมโลงไม้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของคนบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า ”

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. รัศมี ชูทรงเดช ผู้ดำเนินรายการและวิจารณ์ บทความทั้งสอง

 

บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 2

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีจำนวน 13 ชิ้น

นำเสนอโดยโครงการฯ

1. มานะ แก้ววงษ์วาน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) รายงานข่าวกิจกรรมของโครงการฯ ใน “ หุ่นหรรษา พาแอ่วปางมะผ้า ” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2547

2. อนุสรณ์ อำพันธ์ศรี (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เขียนบทความ “ ก้าวแรกของความร่วมมือด้านโบราณคดีชีวภาพ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน First congress on bioarchaeology in Southeast Asia ” . ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2547) : หน้า 26-27

3. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เขียนบทความ “ ถ้ำกับโลงผีแมน สมบัติของชาวบ้านหรือรัฐ คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547

4. มานะ แก้ววงษ์วาน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) บทความ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : “ หุ่นหรรษา พาแอ่วปางมะผ้า ” ร่มพยอม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2547) : หน้า 14-17

5. เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ (นักวิจัย โครงการสำรวจและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ำลางตอนบน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ) เขียนบทความ “ โบราณสถานบนพื้นที่สูงในแม่ฮ่องสอน. ” วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2547) : หน้า 64-73

6. อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล (นักวิจัยโครงการ ศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงฯ ) เขียนบทความ “ แนวทางพัฒนาพื้นที่สูง เน้นภูมิปัญญาการตั้งถิ่นฐาน ” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 : หน้า 8

7. นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ (นักวิจัยด้านมานุษวิทยากายภาพ : กระดูกคน) เขียนบทความ “ ประชุมโต๊ะกลม รายงานความก้าวหน้าโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2547) : หน้า 42-43.

8. ผศ.ท.ญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์ (นักวิจัยด้านมานุษวิทยากายภาพ : ฟันคน) เขียนบทความ “ ทันตกรรมเพื่อความงามที่ปางมะผ้า เมื่อ ๒, ooo ปีมาแล้ว ” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2547) : หน้า 44-45.

นำเสนอโดยสื่อมวลชน

1. ยุวดี มณีกุล คอลัมน์เวทีวิพากษ์เรื่อง “ บทลงโทษจากลาหู่เซเร ” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2547 : หน้า 2

2. ยุวดี มณีกุล รายงานข่าวการประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1 ใน “ ชัน ลึก รอบ ตอบโจทย์ว่าด้วย คน ” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547 : หน้า 1-2

3. ยุวดี มณีกุล บทความใน “ พิธีกรรมขมาผีที่บ้านจะโบ่ ” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547 : หน้า 8

4. สุจิต เมืองสุข คอลัมน์ สดจากประชาสังคม เรื่อง “ ผีแมน แม่ฮ่องสอน จุดเริ่มของศพในหีบไม้ ” ข่าวสด วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 : หน้า 5.

5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รายงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “ ผีแมน : บทเรียนที่ไม่มีในตำราของนักวิจัย ” จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2547 : หน้า 7.

 

บทความในรอบหกเดือนแรกของปีที่ 3

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีจำนวน 5 ชิ้น

นำเสนอโดยโครงการฯ

1. ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมานุษยวิทยา : กระดูกคน) เขียนบทความ “ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 : การวิเคราะห์กระดูกคนในงานโบราณคดี ” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2548): หน้า 36-38

2. ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช เขียนบทความ “ แกะรอยวิวัฒนาการมนุษย์ในเมืองไทย ” National Geographic: ฉบับพิเศษ ไขปริศนากำเนิดมนุษย็ ; หน้า 18-23 .

3. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เขียนบทความ “ แม่ฮ่องสอน เมืองประวัติศาสตร์ในสายหมอก ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกาย วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 : หน้า 12

4. นางสาวศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมานุษยวิทยา : ฟันคน) เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “A Neural Network Method for CT-Based Tooth Number Identification” ในงาน International Symposium “Application of Biomedical Engineering in Dentistry and Medicine” (ISBME 2004) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC) ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัย มหิดล , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย ( Thai-BMES) ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพฯ วันที่ 16-1 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

5. นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี(ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม) รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช เสนอบทความทางวิชาการเรื่อง “ การประยุกต์ศาสตร์วงปีไม้กับงานโบราณคดี (A Dendroarchaeology of Teak Coffin Head Styles from Bo Krai Cave, Northern Thailand)” ใน Environment and Natural Resources Jounal, Volume 2, No.1, 2004. (in print)

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว