ทีมโบราณคดี

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โบราณวัตถุ ได้แ่ก่ เครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ วาดแผนผัง เพื่อเตรียมเขียนรายงานควาก้าวหน้าครั้งที่ 4 .... update 13/7/48

ทีมวงปีไม้ และสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลวงปีไม้ และละอองเรณู เพื่อเตรียมเขียนรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 .... update 13/7/48

ทีมมานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูกคน

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อเตรียมเขียนรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 .... update 13/7/48

ทีมมานุษยวิทยากายภาพด้านฟันคน

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อเตรียมเขียนรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 .... update 13/7/48

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ความก้าวหน้าในปัจจุบัน