รายงานความก้าวหน้ามีให้อ่านเฉพาะบางบทเท่านั้น โดยนำเสนอแก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในขณะนี้โครงการยังวิจัยไม่แล้วเสร็จโปรดอย่านำไปอ้างอิง หากท่านที่สนใจอ่านฉบับเต็มกรุณาติดต่อที่โครงการโบราณคดีบนพื้นทีสูงฯ ระยะที่สอง และตามห้องสมุดต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: รายงานการวิจัย