การพัฒนาองค์ความรู้ และวิธีวิทยาใหม่ๆ ถือว่าเป็นเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอด และตอบแทนสู่ชุมชนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้เติบโตอย่างยั่งยืน เท่าที่ผ่านมาโครงการฯ ระยะที่สอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หลายครั้งด้วยกัน ทั้งหมดมีรายการดังต่้อไปนี้

รายการ
- กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่หนึ่ง(พ.ศ.2547)
- กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สอง (พ.ศ.2547)
- กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สาม (พ.ศ.2547-2548)
- กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สี่ (พ.ศ.2548)


กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่หนึ่ง (พ.ศ.2547)

กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สอง (พ.ศ.2547)

กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สาม (พ.ศ.2547-2548)

กิจกรรมในรอบ 6 เดือนที่สี่ (พ.ศ.2548)

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
กิจกรรม --- Activities