โครงการอบรมคนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้าเรื่อง "ของดีบ้านเรา"
ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมคนในท้องถิ่นของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ที่ได้จากการวิจัยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นซึมซาบ และเข้าใจถึง "ของดี" ในท้องถิ่นของตน ซึ่งความรู้เหล่านี้จะมีส่วนต่อการสร้างสำนึกรักท้องถิ่น การอนุรักษ์ และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (click เข้าชมรายละเอียด ... updated 12/10/48
หนังสือ "โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนเกี่ยวกับโบราณคดีบนพื้นที่สูงของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกลั่นกรองขึ้นด้วยประสบการณ์การทำงานในพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี ของ ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ขายในราคา 150 บาท สามารถซื้อได้ที่โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, และร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่ (click เข้าชมรายละเอียด... updated 2/12/48
โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีโดย โครงการชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีฯ
หลังจากการเก็บข้อมูลในหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ ไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอดำ มูเซอแดง และกะเหรี่ยง เป็นเวลาถึง 18 เดือน ขณะนี้คุณอุดมลักษณ์กำลังลงเก็บสำรวจแหล่งโบราณคดีในอำเภอปางมะผ้า เพื่อนำข้อมูลทางด้านชาติพันธุ์ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ เพื่อหารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของคนสมัยโบราณ และในขณะนี้กำลังเตรียมลงพื้นที่ภาคสนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในหมู่บ้านต่างๆ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า... updated 2/12/48
โครงการ "ของดีบ้านเฮา พิพิธภัณฑ์บ้านไร่"
บ้านไร่เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอปางมะผ้า ที่ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการขุดค้นระหว่าง พ.ศ.2544-2545 ซึ่งได้ค้นพบหลักฐานมากมาย ประกอบกับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นม้ง ไทยใหญ่ ลีซอ เป็นต้น โดยมีอาชีพหลักคือการเกษตร ทำให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้ว ภายหลังจากการประสบอุทกภัยในหมู่บ้านเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ และโครงการชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีฯ เห็นควรที่จะร่วมมือกับพ่อหลวงและชาวบ้านในหมทู่บ้านไร่ เพื่อร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูศักยภาพของชุมชน สร้างแหล่งรายได้ที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการทำการเกษตร และเสริมสร้างพลังของชุมชนขึ้น ขณะนี้โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ และโครงการชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีฯ ได้เริ่มเข้าไปเตรียมความพร้อมของชุมชน และจะดำเนินการอบรมและร่วมมือกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กับชาวบ้าน ภายใต้ชื่อโครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ของดีบ้านเฮา่ พิพิธภัณธ์บ้านไร่" ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2548 นี้ ... updated 2/12/48
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ข่าวสารโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ HAPP2 News