โครงกระดูกเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในการสืบค้นเรื่องราวของผู้คนในอดีต ด้วยเหตุนี้ทางโครงการโบราณคดีบนพื้ที่สูงฯ ระยะที่ 2 จึงได้ประสานงานับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Dr.Nancy Tayles จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ นักวิชาการชาวไทยได้แก่ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ จากมหาวิทยาลัยเชียใหม่ ผศ.ทพญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์ นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน) และคุณนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ นักวิจัยด้านมาุนุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ขึ้นในเรื่อง "การวิเคราะห์กระดูกคนในงานโบราณคดี (Human Osteology Workshop)" เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ทบทวน และพัฒนาทักษะในการศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกคนให้กับคณะนักวิจัยของโครงการ และผู้สนใจในด้านมานุษยวิทยากายภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้ได้จากบทความเรื่อง "การประชุมเิฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์กระดูกคนในงานโบราณคดี โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดยทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์กุล ตีพิมพ์ในศิลปวัฒนธรรม

บทความ -- หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3

ดร.แนนซี ระหว่างการบรรยาย
อ.ดร.สุภาพร ระหว่างการอบรม
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: การวิเคราะห์กระดูกคนในงานโบราณคดี