โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
ราคา 150 บาท

 

 

 

 

 

 

 

จากความรู้ และประสบการณ์การทำงานกว่า 5 ปี (หรือมากกว่านั้น) ในการทำงานขุดค้น สำรวจ และวิเคราะห์ด้วยศาสตร์หลากหลายสาขา (สหวิทยาการ) ไม่ว่่าจะเป็นโบราณคดี มานุษยวิทยา และวงปีไม้ ของ ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมวิจัย ในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้กลั่นกรองจนออกมาเป็นหนังสือ "โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ซึ่งมีหนังสือน้อยนักหรือแทบไม่มีเลยที่ให้ความรู้ด้านโบราณคดีในพื้นที่สูงในประเทศไทย

ภายในเนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการ แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ของการสืบค้นอดีตตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นับหมื่นปี จนถึงสมัยปัจจุบันที่แสดงให้เห็นพัฒนาการกว่าจะเป็นปางมะผ้าในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชาิติพันธุ์ ทั้งหมดทำให้เห็นถึงพลวัตระดับท้องถิ่น และเชื่อมโยงเข้าสู่บริบทในระดับภูมิภาค ที่สำคัญน้อยนักที่จะมีหนังสือเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานหลากหลายแง่มุม ที่ต้องฟันฝ่ากว่าจะมาเป็น "โบราณคดีบนพื้นที่สูง" ดังนั้น คนที่ได้ครอบครองหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เพียงความรู้ในอดีตเพียงอย่างเดียว หากยังได้คัมภีร์บริหารโครงการอีกด้วย

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
 
:: หนังสือใหม่