บทความ และสิ่งตีพิมพ์ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่ 2 ในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2548) แบ่งออกเป็น 3 งวดด้วยกัน ดังนี้ (*บางเรื่องสามารถดาวโหลดได้)

บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนแรก งวดที่ 1 (พ.ศ.2547)
บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนที่สอง งวดที่่ 2(พ.ศ.2547-2548)
บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนที่สาม งวดที่ 3 (พ.ศ.2548)

บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนแรก งวดที่ 1 (พ.ศ.2547)

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีจำนวน 6 ชิ้น

1. การนำเสนอบทความทางวิชาการ จำนวน 6 บทความ

คณะวิจัยได้เสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 บทความ และในประเทศ จำนวน 2 บทความ

1.1 ต่างประเทศ จำนวน 4 บทความ

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

1.2 ในประเทศ จำนวน 2 บทความ

พ.ศ. 2547

บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนที่สอง งวดที่ 2 (พ.ศ.2547-2548)

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีจำนวน 18 ชิ้น

1.1 นำเสนอโดยโครงการฯ

1.2 นำเสนอโดยสื่อมวลชน

บทความและสิ่งตีพิมพ์ในรอบ 6 เดือนที่สาม งวดที่ 3 (พ.ศ.2548)

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีจำนวน 6 ชิ้น

1. นำเสนอโดยโครงการฯ

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: บทความ และสิ่งตีพิมพ์