การประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรอบ 6 เดือนแรกของปีที่ 1 วันที่ 14 – 16 เมษายน พ.ศ. 2547 เสนอผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนแรกของปีที่หนึ่ง และแนวทางดำเนินงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมคือนักวิชาการจากกรุงเทพฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สื่อมวลชน(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) นักโบราณคดีจากสำนักงานโบราณคดี นักวิชาการต่างประเทศ คนท้องถิ่นจากหมู่บ้านถ้ำลอด หมู่บ้านวนาหลวง และหมู่บ้านจะโบ่ NGOs และตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

การดำเนินงานในรอบหกเดือนแรกของปีที่หนึ่ง การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และเกินเป้าที่ตั้งไว้ในเรื่องการวิเคราะห์โดยวิธีวิทยาของศาสตร์ต่างๆ ตามจำนวนของตัวอย่าง แผนการดำเนินงานของโครงการ ระยะที่สองเน้นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ตั้งแต่โครงการระยะที่หนึ่งอย่างละเอียดและลุ่มลึก โดยใช้วิธีวิทยาที่ซับซ้อนขึ้น แต่ละศาสตร์จะต้องคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาวิธีการ ดังนั้น ผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนแรกนี้จึงเป็นเพียงผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ที่ยังไม่สามารถจะบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้น

การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ในขณะนี้ ยังไม่สามารถจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ของแต่ละศาสตร์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการวิเคราะห์แต่ละด้านยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด ผลที่ได้มาเป็นเพียงผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1