การประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 เรื่องรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 2 วันที่ 23 -24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เสนอผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี 3 เดือน และแนวทางดำเนินงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมคือนักวิชาการและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ( MTEC) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

 

 

 

 

 


 

ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของทีมวิจัยของโครงการฯ ทางด้านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพโครงกระดูกมนุษย์ และฟันคน วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม การนำเสนองานวิจัยของโครงการย่อย 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการสำรวจ และจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในเขตลุ่มน้ำลางตอนบน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุดท้ายเป็นการสรุปผลการวิจัย ซึ่งได้รับความคิดเห็น และข้อติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจเป็นอย่างดี โดยประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิของการประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2 นี้ตั้งคำถาม คือ 1) การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และ 2) การตั้งโจทย์หรือคำถามของการวิจัย ควรทำกันในแบบระยะยาว (long-term) ซึ่งข้อสังเกตและคำแนะนำต่างๆ ทางโครงการได้ไปปรับปรุงการทำงานของโครงการต่อไป

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
บรรยากาศระหว่างการประชุม
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
บรรยากาศระหว่างการประชุม
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2