โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่ 1 และ 2 ได้สนับสนุนนิสิตนักศึกษาในการทำวิจัย นับจากเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ทำสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์จบไปแล้วหลายรุ่นด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาที่กำลังทำวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อยู่

ในที่นี้จึงรวมรวมวิทยานิพนธ์ทั้งโครงการระยะที่ 1 และ 2 ไว้ด้วยกัน

รายการ

สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการระยะที่ 1
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการระยะที่ 2

สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการระยะที่ 1

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการระยะที่ 2

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์