การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ วันที่ 6 – 10 เมษายน พ.ศ.2547 โดย Dr. Ryan Rabette และ Dr. Phill Piper จาก University of Leicester, UK โดยมีผู้ร่วมครั้งนี้มีหลากหลายทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ, สัตวแพทย์จากมหาวิทยาสัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์, นายแพทย์, นักศึกษาปริญญาตรีและโททางด้านโบราณคดีและธรณีวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และอบรมการวิเคราะห์กระดูกสัตว์แก่คณะนักวิจัยของโครงการ และผู้สนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในเขตร้อนชื้น

ผลของการจัดอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ ทั้งในระดับเบื้องต้น และระดับที่ลึกขึ้นจากพื้นความรู้เดิมแล้ว และคณะนักวิจัยยังได้พบข้อสังเกตจากกระดูกสัตว์ที่กำลังวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ในขั้นต่อไปเกิดความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: การวิเคราะห์กระดูกสัตว์ในงานโบราณคดี