คณะทำงานหรือคณะนักวิจัยในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะี่ที่สอง ประกอบด้วยคณะนักวิจัยชุดเดิม และคณะนักวิจัยที่เข้ามาใหม่ สลับสับเปลี่ยนหน้าตากันตลอดเวลา โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีมวิจัย คือ

โบราณคดี วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม
มานุษยวิทยากายภาพด้านโครงกระดูกคน มานุษยวิทยากายภาพด้านฟันคน
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  

คณะนักวิจัย

ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยทางด้านโบราณคดี
อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
นักวิจัยทางด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ทพญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์
นักวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)
นักวิจัยอิสระ

นางสาวนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์
นักวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
นักวิจัยอิสระ

เลขานุการ

นางสาวศิริลักษณ์ กัณฑศรี

คณะผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านโบราณคดี

นายเดชพิรุฬห์ ศีระบุตร

นายมานะ แก้ววงษ์วาน

นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์

นายอนุสรณ์ อำพันธ์ศรี

นางสาวชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา

นางสาวฐิติพร ชัยยะเจริญ

นางสาวปรินดา รัตนรุ่งเรือง*

นายชวลิต ขาวเขียว *

นายสว่างพงษ์ วัฒนะพิทักษ์สกุล*

Mr.Benjamin Marwick*

* ไม่ใช่ผู้ช่วยนักวิจัยประจำ

ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม

นางสาวฉัตรศรี กาญจนวัฒนา

นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี

ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ

นายทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล (โครงกระดูกคน)

นางสาวศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค (ฟันคน)

โครงการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มคนบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
นักวิจัยโครงการวุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา

โครงการสำรวจและจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในบริเวณลุ่มน้ำลางตอนบน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
นักวิจัยโครงการวุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา

 

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: คณะทำงาน