เว็บลิงค์เหล่านี้ทางคณะผู้จัดทำจะพยายามรวบรวมอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ ซึ่งต่อไปถ้าหากมีจำนวนมากขึ้นก็จะจัดหมวดหมู่อีกครั้งนะครับ

Ancient seafarers (article in Archaeology ) reproduced at:
http://www.archaeology.org/9703/etc/specialreport.html

Angkor web site:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/nilstremmel/book/guide.htm

Archaeological and palaeontological research in central Flores, east Indonesia:results of fieldwork 1997-98 (article from Antiquity ) reproduced at:
http://intarch.ac.uk/antiquity/morwood.html

Athena Review Image Archive ? Southeast Asia Index web site:
www.athenapub.com/seasia.htm

The ban chiang project web site:
www.sas.upenn.edu/~csherman/index.html

Ban wang hi web site:
www.france.diplomatie.fr/culture/france/archeologie/thai/index.html

Centre for archaeological research malaysia web site:
www.usm.my/arch/main.html

A glimpse of temples in indonesia web site:
www.emp.pdx.edu/htliono/temples.html

CHIANG SAEN NATIONAL MUSEUM, CHIANG RAI, THAILAND can be viewed at:
http://thailine.com/thailand/enlish/north-e/chrai-e/attrack-e/at-sae-e/natmus-e.htm

THE INDO-PACIFIC PREHISTORY ASSOCIATION (IPPA) can be viewed at:
http://art a lpha.anu. e du.a u /w e b/arc/ipp a/ip p a.htm

Kamal's archaeology page can be viewed at:
www.alang.ukm.my/kamal/

Laos keeps its urns ( article on the Plain of Jars) web site:
www.uiowa.edu/~bioanth/laoskeep.html

Lower mekong archaeological project (lomap) web site:
www2.soc.hawaii.edu/css/anth/projects/cambodia/cambodia.htm

MARITIME ARCHAEOLOGY MUSEUM, MALACCA, MALAYSIA can be viewed at:
http://www.e- m alacca.com/

NATIONAL MUSEUM OF SINGAPORE, SINGAPORE by National heritage board can be viewed at:
http://www.muse u m.org.sg/includes

ASIA CIVILISATIONS MUSEUM can be viewed at :
http://www.museum.org.sg/acm/acm.html

SINGAPORE HISTORY MUSEUM can be viewed at:
http://www.museum.org.sg/shm/shm.html

The kingdom of champa web sites:
www.limsi.fr/Recherche/CIG/echampa.htm

The origins of angkor archaeological project web site:
www.otago.ac.nz/Anthropology/Angkor/index.html

Origins of complex society in south sulawesi (oxis) project web site:
http://artalpha.anu.edu.au/web/arc/resources/sea/oxis98.htm

Philippine prehistory web site:
www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5727/index.html

Recent advances in our knowledge of maluku's earliest history (article):
http://artalpha.anu.edu.au/web/arc/resources/pacific/maluku.htm

Resources for asian archaeology web site:
http://archnet.uconn.edu/regions/asia.php3

Seameo-spafa web site:
www.seameo.org/spafa/

Southeast asian monuments: a selection of 100 slides web site:
www.leidenuniv.nl/pun/ubhtm/mjk/intro.htm

Spice islands archaeology project web site:
www.brown.edu/Departments/Anthropology/SIAP/intro.html

Sri thep historical town by The 5th Office of Archaeology and National Museum, Fine ArtsDepartment can be viewed at:
www.srithep.fineart.go.th

Thai underwater archaeology web site:
www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/2637/

Unesco's world heritage web site:
www.unesco.org/whc/nwhc/pages/home/pages/homepage.htm

Unesco's rules of international law concerning the legal protection of cultural heritage can be viewed at:
www.unesco.org/culture/legalprotection/index.html

Vietnamese archaeology, architecture, history, etc can be found at:
http://archaeology.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.viettouch.com/dongson.html

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ลิงค์เว็บไซท์ประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างประเทศที่น่าสนใจ