ETHNOARCHAEOLOGY PROJECT IN PANG MAPHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
 
 
เส้นทางเข้าแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
โลงไม้ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
เครื่องถ้วยจีนพบในหมู่บ้านเมืองแพม
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
คณะวิจัยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สุงฯ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
สภาพภูมิประเทศของอำเภอปางมะผ้า
การสำรวจแหล่งโบราณคดีโลงไม้
 
 
กิจกรรมของโครงการที่ผ่านมาประกอบด้วย 1.การประชุมโต๊ะกลม 2. การประชุมทางวิชาการ และ 3. การทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประชุมโต๊ะกลม
เมื่อโครงการดำเนินงานมา 1 ปี จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิด และตรวจสอบการทำงานของ โครงการฯ ว่าสามารถทำการวิจัยได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยจัดประชุมวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศที่ดำเนินงานวิจัยในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินงานปีที่ 1 และร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. เพื่อสังเคราะห์และเชื่อมโยงงานวิจัยแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับปรับใช้ในการคืนความรู้สู่ท้องถิ่นในอนาคต

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง
“คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ดำเนินงานมาใกล้จะเสร็จสิ้นระยะเวลา 2 ปี (สิ้นสุดโครงการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546) ได้จัดให้มีประชุมทางวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องประชุม 3104 อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อระดมความคิดจากนักวิชาการสาขาต่างๆ และนำเสนอผลงานการวิจัยต่อประชาคมวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเรื่องโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่สาธารณชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิชาการในสาขาโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ สิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนำเอาผลการสังเคราะห์และเชื่อมโยงงานวิจัยในแต่ละด้าน มาประมวล และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการคืนความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นในอนาคต
4. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการปรับตัวของคน และสภาพแวดล้อมโบราณกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและของโลกที่อยู่ในเขตร้อน
5. เพื่อเป็นเวทีที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ดังเห็นได้จากการจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง “คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ที่มีบทความเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 22 บทความ โดยเป็นบทความของผู้วิจัยจำนวน 9 บทความ และผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 11 บทความ และบทความร่วมเสนอในที่ประชุม 2 บทความ

การทำรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการจัดเตรียมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการพิจารณาเห็นว่าผลการวิจัยแต่ละสาขามีข้อมูลค่อนข้างจะมาก จึงควรจะแยกเป็นเล่ม เนื่องจากผลการวิจัยทางด้านโบราณคดีมีเนื้อหาและข้อมูลที่ค้นพบค่อนข้างจะมาก จึงจัดแบ่งรายงานตามประเภทของงานเช่นสำรวจ และขุดค้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของการประมวลและสรุปผลงานแต่ละประเภท ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้านโบราณคดีจึงถูกแบ่งออกเป็น 4 เล่ม
โดยสรุป รายงานฉบับสมบูรณ์ มีจำนวนทั้งหมด 8 เล่ม คือ
1. เล่มที่ 1 เป็น รายงานสรุปภาพรวมของโครงการวิจัย
2. เล่มที่ 2 เป็น รายงานภาพรวมของงานโบราณคดี
3. เล่มที่ 3 เป็น รายงานการสำรวจ
4. เล่มที่ 4 เป็น รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
5. เล่มที่ 5 เป็น รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
6. เล่มที่ 6 เป็น รายงานด้านมานุษยวิทยากายภาพ
7. เล่มที่ 7 เป็น รายงานด้านวงปีไม้
8. เล่มที่ 8 เป็น รายงานการเผยแพร่งานวิจัยและใช้ประโยชน์

ผู้สนใจสามารถขออ่านเอกสารการประชุม รายงานการวิจัยได้ที่โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ