ETHNOARCHAEOLOGY PROJECT IN PANG MAPHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
 
 
 
 

mmmmการดำเนินการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงกระดูกและฟันคนที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดี โดย อาจารย์ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยได้พบหลักฐานเกี่ยวกับคนบนพื้นที่สูงในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งเศษกระดูกและฟันที่พบในบริเวณแหล่งถ้ำและเพิงผา จำแนกได้เป็นสองยุค คือยุควัฒนธรรมโลงไม้ อยู่ในช่วงเวลา 2,200 ถึง 1,200 ปีมาแล้ว (57 ปีก่อนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่14) และยุคก่อนวัฒนธรรมโลงไม้อยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงสมัยโฮโลซีนตอนต้น
กระดูกคนที่ได้จากการสำรวจแหล่งถ้ำ 15 แห่ง นับได้ 3,397 ชิ้น กระดูกหลายชิ้นไม่สามารถจำแนกได้ ส่วนแหล่งขุดค้นบ้านไร่ในชั้นดินโบราณคดียุควัฒนธรรมโลงไม้ พบเศษกระดูกคน 33 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นชิ้นกระดูกที่ไม่สมบูรณ์ และมีที่เป็นเศษชิ้นเล็กๆนับชิ้นไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินจำนวนต่ำสุดของโครงกระดูกจากฟันเพราะแม่นยำกว่า เนื่องจากฟันมีความคงทนถาวรกว่ากระดูก ฟันแต่ละซี่มาจากตำแหน่งต่างๆไม่ซ้ำที่กันในแต่ละโครง แต่ในกรณีที่ฟันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามาจากซี่ในตำแหน่งใด ก็ไม่ได้นำมานับรวมในการพิจารณา ฉะนั้นสรุปได้ว่าฟันของคนโบราณในยุควัฒนธรรมโลงไม้ จากแหล่งโบราณคดี 16 แหล่ง (ไม่นับแหล่งถ้ำลอดซึ่งได้ทำการขุดค้นและเป็นคนยุคก่อนวัฒนธรรมโลงไม้) มีจำนวนทั้งสิ้น 508 ซี่ เป็นฟันแท้ 467 ซี่ และฟันน้ำนม 41 ซี่ ประเมินว่าน่าจะมาจากโครงกระดูกผู้ใหญ่จำนวน 55 โครง และโครงกระดูกเด็ก 12 โครง
สำหรับยุคก่อนวัฒนธรรมโลงไม้ประเมินว่ากระดูกและฟันน่าจะมาจากโครงกระดูกผู้ใหญ่จำนวน 6 โครงคือ โครงกระดูก (in situ) จากบ้านไร่ 1 โครง และโครงกระดูก (in situ) จากถ้ำลอดขุดค้นจำนวน 2 โครง รวมทั้งโครงกระดูกที่ประเมินจากฟันซี่เดี่ยวของแหล่งโบราณคดีถ้ำลอดขุดค้นอีก 3 โครง

 
 
  โครงกระดูกมนุษย์ ที่ได้จากการขุดค้น แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่   โครงกระดูกมนุษย์ ที่ได้รับจากการขุดค้น แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด  
   
 
ทททททผลจากการศึกษารายละเอียดของฟันสรุปได้ว่ากลุ่มคนในยุควัฒนธรรมโลงไม้ น่าจะดำรงชีพด้วยการเก็บล่าหาอาหาร หรือเก็บล่าหาอาหารผสมเกษตรกรรม โดยมีลักษณะของฟันร่วมกับกลุ่มคนเอเชียอาคเนย์ ส่วนผลการศึกษาโครงกระดูกคนยุคก่อนวัฒนธรรมโลงไม้พบว่าโครงกระดูกที่ถูกฝังอยู่ในท่างอตัว ในแหล่งโบราณคดีบ้านไร่และถ้ำลอดเป็นโครงกระดูกของเพศชายวัยกลางคนทั้งสองโครง อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนโบราณเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางชีววิทยากับคนยุคก่อนวัฒนธรรมโลงไม้และคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆ หรือไม่ เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการศึกษาค้นคว้าต่อไป
 
   

         
   
       
หน้าแรก
 
คุยกับนักโบราณคด
 
สกว.