ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ : นักวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ดร. นาฎสุดา ให้ความสนใจและทำงานวิจัยด้านวงปีไม้สัก เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย และเมียนม่า(พม่า) นอกจากนี้ยังมีความสนใจเรื่องการจัดการป่าชายเลน นิเวศวิทยาของป่าไม้สัก

<<BACK