ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช : หัวหน้าโครงการ
ปัจจุบันเป็นอาจารย์และหัวหน้าภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ริเริ่มให้มีโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา เนื่องจากตลอดระยะเวลาของการทำงานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโบราณในเขตร้อน การปรับตัวและการจัดองค์การการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนที่หาอาหารตามธรรมชาติในเขตร้อน รวมทั้งเรื่องโบราณคดีกับการเมืองและสังคม
ส่วนการทำงานวิจัยที่ผ่านมาของรศ.ดร.รัศมีนั้นเกี่ยวกับด้านมานุษยวิทยา-โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพื้นที่แถบจังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับการทำงานโครงการฯ ดร.รัศมี มีเป้าหมายสูงสุดในการที่ตอบคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในอดีตของคนปางมะผ้า ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการสำรวจและขุดค้น ร่วมกับด้านมานุษยวิทยากายภาพและสิ่งแวดล้อม

<<BACK