อาจารย์ ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ : นักวิจัยสาขามานุษยวิทยากายภาพ
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สุภาพร ทำงานวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สนใจศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ปัจจุบัน เนื่องจากจนกระทั่งทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลมานุษยมิติ และโครงกระดูกมนุษย์ในแหล่งโบราณคดีไทยส่วนใหญ่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมผ่านทางพิธีกรรมฝังศพ จึงสนใจการศึกษาเปรียบเทียบเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในแง่ของพิธีกรรมอันเนื่องมาจากความตาย
การทำงานโครงการ ฯ ดร. สุภาพร ทำการวิเคราะห์โครงกระดูกและฟันมนุษย์ เพื่อที่จะนำมาตรวจสอบความสัมพันธ์ทางด้านลักษณะทางกายภาพของคนแต่ละสมัยที่เข้ามาใช้พื้นที่ในแหล่งโบราณคดี รวมทั้งวิเคราะห์ในเรื่องของสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บด้วย

ประวัติการศึกษา…
1989 - 1994 Ph.D. (Anthropology) U. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
1979 - 1982 M.A. (Anthropology) Northern Illinois University, U.S.A.
2515 - 2519 ศศ.บ.(โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ.

ประวัติการทำงาน
2519 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1990 - 1994 A Laboratory training for the analysis of archaeological botanical remains at Resource Investigation Program, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

ผลงานวิจัย
2527 การพัฒนาชนบทภาคเหนือของประเทศไทย: แบบแผนของสภาพด้อยพัฒนาในเขตพื้นที่ยากจนของจังหวัดเชียงใหม่ (สาเหตุสถานภาพและแนวทางแก้ไข), คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
1986 - 8 Palaeoanthropological Research in Lampang, Northern Thailand.
1987 - 8 Utilizaiton and Management of Natural Resources in Mae Khan watershed: Middle Zone Crisis. (Physical Mobility Process in Hill Areas)
2544 - 6 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
2545 - 6 โครงการการปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมล้านนา

บทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ

Pope, et al. 1981 Paleoanthropological Investigations of the Thai – American Expedition in Northern Thailand (1978 – 80): An Interim Report, Asian Perspectives 21.
1986 The Earliest Radiometrically Dated Artifacts in Southeast Asia, Current Anthropology.Supaporn Nakbunlung & Sukhontha Wathanawareekool
2002 “Talking teeth: Dental Non - Metric Traits of Wooden - Coffin People in Pang Ma Pha Cave Sites, Northwestern Thailand.” Paper Presented at the 17th Congress of Indo - Pacific Prehistory Association. At Academia Sinica, Taipei, Taiwan, R.O.C during September 9 - 15, 2002. (Abstract: 173)

ภาษาไทย

สุภาพร นาคบัลลังก์
2546 ก. “ภาพรวมของงานวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ.” บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2546. หน้า 163 - 178.
2546 ข. “ลักษณะฟันของคนโบราณที่ปางมะผ้า” บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2546. หน้า 199 - 206.
สุภาพร นาคบัลลังก์ และ มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ
2546 “ขนาดฟันแท้ของคนโบราณที่ปางมะผ้า” บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2546. หน้า 189 - 198.

เอกสารวิชาการ
2539 กระดูก: คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาขามานุษยวิทยากายภาพ. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการของมนุษย์

งานอื่น ๆ
1995 Researcher in a Joint Research Project among Thailand, China, and USA: Sustainable Management of Upland Tropical Ecosystem.
1985 Women Entrepreneur and Small Business in Five Provinces of Northern Thailand. USAID/ FWWBT.

<<BACK