ETHNOARCHAEOLOGY PROJECT IN PANG MAPHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
 
 
เส้นทางเข้าแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
โลงไม้ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
เครื่องถ้วยจีนพบในหมู่บ้านเมืองแพม
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
คณะวิจัยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สุงฯ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
สภาพภูมิประเทศของอำเภอปางมะผ้า
การสำรวจแหล่งโบราณคดีโลงไม้
 
 

โครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นสูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการเผยแพร่งานวิจัย เบื้องต้นในรูปแบบสาธารณะและในแวดวงวิชาการ รวมทั้งได้มีการใช้ประโยชน์งานวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่สำหรับการทำสารนิพนธ์ในระดับต่างๆ และการฝึกปฏิบัติงานด้านโบราณคดี ดังนั้น แหล่งโบราณคดีเพิงผา ถ้ำลอดจึงเปรียบเสมือนกับแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

1. การเผยแพร่งานวิจัย
จำนวนทั้งสิ้น 82 รายการ
- รายการโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ
- วิทยุ 1 รายการ
- หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 12 ชิ้น
- การบรรยาย 8 รายการ
- นำเสนอบทความทางวิชาการต่างประเทศ จำนวน 10 บทความ และ ในประเทศ จำนวน 21 บทความ
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 5 เล่ม
- การเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานด้านโบราณคดี จำนวน 21 กิจกรรม
- การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น จำนวน 2 กิจกรรม
1.1 การนำเสนองานในรูปแบบของสื่อสาธารณะ
1.1.1 โทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ
1. ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และทีมผู้ช่วยนักวิจัย และ อ.ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ ออก รายการ “รากแก้วแห่งปัญญา” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2544
2. “โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” รายการคลื่นอนาคต เดิมออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5 แต่ได้เลื่อนออกอากาศเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2545

1.1.2 วิทยุ จำนวน 1 รายการ
3. อาจารย์ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลื่น FM 100 รายการ. “ร้อยสาระ” เวลา 11.00-12.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2544

1.1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ จำนวน 12 ชิ้น
พ.ศ. 2544
1. “มุมมองทางโบราณคดีเกี่ยวกับกรณีถ้ำลิเจีย”. เมืองโบราณ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2544) หน้า 15-20 (เขียนโดย ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช เป็นบทความที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่โครงการฯ โดยตรง แต่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความกระจ่างแก่ สาธารณชนในกรณีถ้ำลิเจีย โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสกว. คือโครงการสำรวจและจัดระบบฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
2. “ถ้ำ ในฐานะของพิพิธภัณฑสถานทางวัฒนธรรม”, ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 22, ฉบับที่ 7 พฤษภาคม, หน้า 45-48.

พ.ศ. 2545
มกราคม
3. “ปริศนาที่ “บ้านไร่” แหล่งโบราณคดีบนพื้นที่สูงในปางมะผ้า””, ไทยรัฐ, วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2545 หน้า 7.
4. “ขุดอดีตแม่ฮ่องสอน โลงผีแมน ‘เพิงผาบ้านไร่’ ไต่ดอยสืบรอยมนุษย์โบราณ” กรุงเทพธุรกิจจุดประกาย: ศิลปวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2545 หน้า 8.
5. “ปริศนาแห่ง ‘ถ้ำ’ ร่องรอยมนุษย์โลก!”, เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2545 หน้า 5.

กุมภาพันธ์
6. “Highland Quest.” The Nation. Wednesday February 6, 2002, page 8c.
7. “Archaeologist:Detectives of the Past”, The Nation: FEMME. Saturday February 16, 2006, issue No. 158, page 4-5. (บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช)
8. “ลุยลอดโลกเร้นลับ ในถิ่นเถื่อนถ้ำปางมะผ้า”. Nature Explorer, เล่มที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2545, หน้า 98-107. (เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง)

มีนาคม
9. นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์. “คน” บนพื้นที่สูงกับ “วัฒนธรรมโลงไม้ที่ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 23, ฉบับที่ 5 (5 มี.ค.), หน้า 27 – 29, 2545.

พ.ศ. 2546
มกราคม
10. “Digging through history”, The Nation. Saturday January 4, 2003, page 12A.

กุมภาพันธ์
11. “ใต้หล้ามีรากเหง้า”, กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย: ศิลปวัฒนธรรม วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 หน้า 1

เมษายน
12. รัศมี ชูทรงเดช “สืบจากซาก ตามรอยคนโบราณที่เพิงผาถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 24, ฉบับที่ 6 (เมษายน), หน้า 136-145, 2546.

1.1.4 การบรรยาย จำนวน 8 รายการ

1.1.4.1 บรรยายพิเศษ
1. ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช เป็นที่ปรึกษา และเป็นวิทยากรสมทบ นางสาวนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ และนายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรหลัก บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “โบราณคดีถ้ำลางจันทร์” สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรถ้ำในลุ่มน้ำลางและลุ่มน้ำของในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ ดิลกวานิช เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2544
2. ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “โบราณคดีถ้ำ” ให้กับโครง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสื่อความหมายเรื่องถ้ำในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ.2544
3. Rasmi Shoocongdej, “Archaeology in the Mist of Borderland: Excavation in Mae Hong Son,” National Museum Volunteer Monthly Talk, Thursday December 12, 2002.
4. ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช , “โบราณคดีในสายหมอก: สืบอดีตอารยธรรมโบราณในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน,” โครงการเสวนาสรรสาระวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1.1.4.2 การบรรยายให้กับสถาบันการศึกษา จำนวน 2 รายการ
5. นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดีนำนักศึกษาคณะมานุษยศาสตร์ เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 80 คน เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด และแหล่งโบราณคดีถ้ำลอด [วันที่ 18 มกราคม 2546]
6. Mr.Edward Richardson ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ นำ ผศ.หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อ.กำจร หลุยยะพงศ์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ ประมาณ 80 คน เดินทางเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด และแหล่งโบราณคดี ถ้ำลอด [วันที่ 20 มีนาคม 2546]
7. อาจารย์ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ และนางสาวสุคนธา วัฒนาวารีกุล สอดแทรกความรู้ที่ได้จากการวิจัยฟัน ในการบรรยายพิเศษเรื่อง Dental Anthropology ให้กับนักศึกษาวิชา Oral Biology ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 14.00-15.00 น. [วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545]
8. อาจารย์ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ สอดแทรกผลงานวิจัยในการบรรยายพิเศษเรื่อง “บรรพชนไทย” แก่นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 9.30-11.00 น. [วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545]

1.1.5 การนำเสนอบทความทางวิชาการ จำนวน 31 บทความ
คณะวิจัยได้เสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 10 บทความ และ ในประเทศ จำนวน 21 บทความ
1.1.5.1 ต่างประเทศ จำนวน 10 บทความ
พ.ศ. 2545
1. ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช (เขียนร่วมกับนายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ และนายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์) ไปเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Late Prehistoric Mortuary Practice in Pang Mapa, Mae Hong Son Province, Northwestern Thailand” ในการประชุมทางวิชาการ European Association of Southeast Asian Archaeologists 9th International Conference, Sigtuna, Sweden. 27th May-2nd June 2002.
2. Cynthia Lampert นักศึกษาปริญญาเอก Department of Archaeological Science, University of Bradford, UK. เสนอบทความร่วมกับ Carl Heron, Ian Glover, Rasmi Shoocongdej, and Jill Thompson เรื่อง “Rasinous Residues on Prehistoric Pottery from Southeast Asia: Characterisation and Radiocarbon Dating” ในการประชุมทางวิชาการ European Association of Southeast Asian Archaeologists 9th International Conference, Sigtuna, Sweden. 27th May-2nd June 2002.
3. Cynthia Lampert นักศึกษาปริญญาเอก Department of Archaeological Science, University of Bradford, UK (เสนอบทความร่วมกับ Carl Heron, Ian Glover, Rasmi Shoocongdej, and Jill Thompson) เรื่อง “Resinous Residues on Prehistoric Pottery from Southeast Asia: Characterisation and Radiocarbon Dating” ในการประชุมทางวิชาการ European Association of Southeast Asian Archaeologists 9th International Conference, Sigtuna, Sweden. 27th May-2nd June 2002.
4. รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ (ร่วมกับ ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช และ อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์) ไปเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Dendroarchaeological Implication of Teak Coffin in Northern Thailand. ในการประชุมทางวิชาการ The Sixth International Dendrology Conference, University Laval, Quebec, Canada. 22-27 August 2002.

5. ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Future of the Past: A Reflection of Prehistoric Archaeology in Thailand และ Recent Research in Highland Pang Mapha, Mae Hong Son Province, Northwestern Thailand” ในการประชุมทางวิชาการ 17th Congress of the Indo-Pacific Prehistory, Taipei, Taiwan September 9-17, 2002. Association, Taipei, Taiwan September 9-17, 2002. (ได้รับทุนจาก IPPA)
6 . อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ และนางสาวสุคนธา วัฒนวารีกุล. เสนอบทความเรื่อง “Talking Teeth : Dental Non-Metric Trait of Wooden-Fossil Pople in Pang Ma Pha Cave Sites, North Western Thailan”, ในการประชุมทางวิชาการ 17th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA), Taipei, Taiwan September 9-17, 2002. (ได้รับทุนจาก IPPA)
7 . นางสาวนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงษ์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) ไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Human Remains from the Caves of Pang Mapha, Mae Hong Son Provinc”, ในการประชุมทางวิชาการ 17th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association, Taipei, Taiwan September 9-17, 2002. (ได้รับทุนจาก IPPA)
8 . นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) ไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “The Human Use Cave in Banrai, Pang Mha, Mae Hong Son”, ในการประชุมทางวิชาการ 17th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA), Taipei, Taiwan. September 9-17, 2002. (ได้รับทุนจาก IPPA)
9 . นายวีรศักดิ์ แคล้วคำพุฒ และนางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) (เขียนร่วมกับนางสาวสิริลักษณ์ กัณฑศรี, นางสาวดวงกมล อัศวมาศ, และนาย Edward Richardson) ไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “The Analysis of Cord-marked Pottery from Highland Pang Mapha Area, Mae Hong Son”, ในการประชุมทางวิชาการ 17th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA), Taipei, Taiwan. September 9-17, 2002. (ได้รับทุนจาก IPPA)

พ.ศ.2546
9. รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ ไปเสนอบทความเรื่อง “A Review Dendrochronology in Thailand” ในการประชุมทางวิชาการ International Conference and Workshop EILQUEC&POLTRAIN 2003, February 10th to 15th 2003, French Institute of Pondichery, India.
10. รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ ไปเสนอบทความเรื่อง “Pollen analysis in an Archaeological Site in Northern Thailand” ในการประชุมทางวิชาการ International Conference and Workshop EILQUEC&POLTRAIN 2003, February 10th to 15th 2003, French Institute of Pondichery, India.

1.1.5.2 ในประเทศ จำนวน 21 บทความ
พ.ศ.2544
1. ผศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ เสนอบทความเรื่อง “การศึกษาวงปีไม้จากแหล่งโบราณคดีโลงไม้ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พัฒนาการทางโบราณคดี” จัดโดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2544

พ.ศ.2545
2. รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ เสนอบทความเรื่อง “Implication of Tree-ring Chronologies for Long-term Ecosystem in Northern Thailand”. ในการประชุมทางวิชาการ International Coference on Long-Term in Asia, 29-30 July 2002, Kasetsart University, Thailand.

พ.ศ. 2546
3. การจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยของโครงการฯ เรื่อง “คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2546. (จำนวน 19 บทความ)
3.1 ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช เสนอบทความเรื่อง “ภาพรวมของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมบน พื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
3.2 ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช เสนอบทความเรื่อง “วัฒนธรรมโลงไม้หรือโลง ผีแมน: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน"
3.3 ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช เสนอบทความเรื่อง “สภาพแวดล้อมโบราณช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลายบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
3.4 อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ เสนอบทความเรื่อง “ภาพรวมของงานวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ”
3.5 อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ และมธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ เสนอบทความเรื่อง "ขนาดฟันแท้ของ คนโบราณที่ปางมะผ้า”
3.6 อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ เสนอบทความเรื่อง “ลักษณะฟันของคนโบราณที่ปางมะผ้า”
3.7 รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เสนอบทความเรื่อง “ภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อมในอดีตบริเวณแหล่งโบราณคดีที่สูงที่ปางมะผ้า”
3.8 รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เสนอบทความเรื่อง “ ย้อนรอยอดีตจากวงปีไม้”
3.9 รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เสนอบทความเรื่อง “การศึกษาละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ้ำลอด”
3.10 นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “โบราณสถานสมัยประวัติศาสตร์บนพื้นที่สูง”
3.11 นางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “ความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนบนพื้นที่สูงใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน”
3.12 นายเดชพิรุฬห์ ศีระบุตร (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “กิจกรรมและการใช้พื้นที่ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึง โฮโลซีนตอนต้น”
3.13 นายวีระศักดิ์ แคล้วคำพุฒ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “โบราณคดีที่เพิงผาถ้ำลอด: วิถีชีวิตของคนในสมัยไพล สโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย”
3.14 นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดีและวงปีไม้) เสนอบทความเรื่อง “โลงไม้ที่เพิงผาบ้านไร่กับการตีความค่าอายุ ของวงปีไม้”
3.15 Mr Edward Richardson (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “A Geographic Analysis of Prehistoric Sites in Pang Mapha”
3.16 นางสาวสุคนธา วัฒนาวารีกุล (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ) เสนอบทความเรื่อง “รอยโรคของฟันในกลุ่มคนวัฒนธรรม โลงไม้”
3.17 นางสาวอารีรัตน์ หัฏฐะเมตตา และนายเจษฏาพันธุ์ ผลากิจ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวงปีไม้) เสนอบทความเรื่อง “การศึกษาวงปีไม้ในปัจจุบันกับสภาพภูมิอากาศ”
3.18 นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวงปีไม้) เสนอบทความเรื่อง “การศึกษาวงปีไม้จากโลงไม้ที่ถ้ำบ่อไคร้”
3.19 นายชวลิต ขาวเขียว เสนอบทความเรื่อง “ธรณีวิทยาทางโบราณคดีของเพิงผาบ้านไร่และ ถ้ำลอด”
4. การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ชาติ กับชาติพันธุ์ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2546 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
4.1 นางสาวอุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีของกลุ่มคนบนพื้นที่สูง”
4.1 นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี) เสนอบทความเรื่อง “วัฒนธรรมโลงไม้: วัฒนธรรมแห่งเอเชียอาคเนย์”

2. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี ได้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักศึกษาทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยม และเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนี้

2.1 วิทยานิพนธ์ จำนวน 4 เล่ม
ระดับปริญญาตรี
1. นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ สารนิพนธ์เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้ด้วยวิธีการศึกษาจากวงปีไม้: กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีหุบเขาบ้านไร่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ระดับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.(โบราณคดี)) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

ระดับปริญญาโท
2. นางสาวเมธิตา เบญจพงศ์ วิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์การสื่อสารของนักโบราณคดีกับชุมชนในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษาการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีบ้านเพิงผาเพิงผาถ้ำลอด สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546.
3. นายชวลิต ขาวเขียว วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (กำลังอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์) เรื่อง ธรณีวิทยาทางโบราณคดี: กระบวนการก่อตัวทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (กำลังอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์) เรื่อง การศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตจากวัฒนธรรมโลงไม้: กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านบ่อไคร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาเอก
4. Cynthia Lampert, Department of Archaeological Science, University of Bradford วิทยานิพนธ์เรื่อง The Characterisation and Radiocarbon Dating of Archaeological Resins from Southeast Asia.

2.2 การเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานด้านโบราณคดี จำนวน 21 กิจกรรม
พ.ศ. 2545
เมษายน
1. เด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
1) เด็กหญิง วรรณา ทองอักษรานนท์
2) เด็กหญิง บุษบา วงษ์เพชร
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาโบราณคดีปฏิบัติ 2 ผู้รับผิดชอบวิชาคือ ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 คน [วันที่ 8 เมษายน-9 มิถุนายน 2545] คือ
1) นายชวลิต ขาวเขียว
2) นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบวิชาคือ ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน [วันที่ 8-23 เมษายน 2545] คือ
1) นายอนุสรณ์ อำพันธ์ศรี
2) นางสาวประทานพร กฤษณะกุล
3) นางสาวเบญจวรรณ ไชยกันทา
4. ดร. สมโภชน์ ศรีสาโกมาตร พร้อมกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาเอกภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤษภาคม
5. อาจารย์วราวุธ สุธีธร (นักบรรพชีวินวิทยา) ฝ่ายบรรพชีวินวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. อาจารย์ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ (นักธรณีวิทยา) กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
7. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิชาโบราณคดีปฏิบัติ 1 ผู้รับผิดชอบวิชาคือ ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 คน คือ
1) นางสาวจิตรา กาบเกตุ
2) นางสาวผุสดี รอดเจริญ
3) นางสาวนิภาภัทร พิลา
8. นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยากายภาพ ชั้นปีที่ 1 Department of Anthropology, University of Michigan, USA (Under Dr Rachel Caspari)
1) Ms. Joanna Totamir

มิถุนายน
9. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโบราณคดี ชั้นปีที่ 4 Institute of Archaeology, University College London, UK (Under Dr Elisabeth Bacus)
1) Ms Robyn Mason
10. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโบราณคดี ชั้นปีที่ 2 จากภาควิชามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยเทคซัส เอ แอนด์ เอ็ม [Texas A & M] ประเทศสหรัฐอเมริกา (Under Dr Bruce Dickson )
1) Mr Daniel Everly

กรกฏาคม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล (เภสัชกรที่ได้รับทุนหลังปริญญาเอก เรื่อง การวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากกระดูกคนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนด้านข้อมูลจากโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง และหัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา) [วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2545]
12. อาจารย์สัตวแพทย์รัฐพันธ์ พัฒนะรังสรรค์ (สัตวแพทย์ ที่มาช่วยวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบจากการขุดค้น) [วันที่ 6-8 กรกฏาคม 2545]
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ (นักธรณีวิทยา) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ (นักชีววิทยา) พร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาถ้ำวิทยา จำนวน 3 คน [วันที่ 7 กรกฏาคม 2545]
14. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโบราณคดี จากภาควิชามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยฮาวาย (Under Dr Miriam Stark) [วันที่ 22-29 กรกฏาคม 2545]
1) Mr Stephen Acabado
15. ดร. เยาวลักษณ์ ชัยมณี (นักธรณีวิทยา) จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Dr. Jean-Jacques Jaeger (นักบรรพชีวินวิทยา) จากมหาวิทยาลัยมงต์เอลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส [วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2545]
16. อ. มนตรี ชูวงษ์ (นักธรณีวิทยา) พร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขา Earth Scienceคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน [วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2545]

ตุลาคม
17. นักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางมาร่วมเป็นอาสาสมัครการวิเคราะห์โบราณวัตถุ ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด จำนวน 6 คน [วันที่ 10-28 ตุลาคม 2545] คือ
1) นางสาวปริณดา รัตนรุ่งเรือง
2) นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์
3) นางสาวกฤษฎาภรณ์ ฝ้ายป่าน
4) นางสาวศศิธร โตวินัส
5) นายเอกชัย อุปกัณฑะ
6) นางสาวเกษรบัว เอกศักดิ์

พ.ศ.2546
มกราคม
18. ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยา และเจ้าหน้าที่วิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจำนวน 3 คน เดินทางเยี่ยมชนแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ แหล่งโบราณสถานบ้านเมืองแพม และศึกษาวิถีชุมชนที่หมู่บ้านเมืองแพม และหมู่บ้านแอโก๊ [วันที่ 13-15 มกราคม 2546]
19. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เดินทางมาเยี่ยมชม จำนวน 3 คน คือ
1. นางวิสันธนี โพธิสุนทร ภัณฑารักษ์ 8 ว.
2. นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ภัณฑารักษ์ 8 ว.
3. นายสมเจตน์ สุขเจริญ ภัณฑารักษ์
ได้พาไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด, แหล่งโบราณคดีถ้ำลอด, แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด [วันที่ 19-20 มกราคม 2546]
20. คุณพินดา สิทธิสุนทร และคุณไซมอน การ์ดเนอร์ ผู้แต่งหนังสือไม้เมืองเหนือ และผู้ได้รับทุนจัดทำหนังสือเกี่ยวกับถ้ำ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเดินทางมาถึง ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ได้พาไปแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และแหล่งโบราณสถานบ้านแสนคำลือ เพื่อถ่ายภาพแหล่งโบราณคดี [วันที่ 15 มกราคม 2546]
21. Brandan Buckley นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Oxford จำนวน 2 คน นายจตุรภรณ์ เทียมทิณกฤต นักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้พาไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด [วันที่ 22-23 มกราคม 2546]

2.3 การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น จำนวน 2 กิจกรรม
พฤศจิกายน
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอปางมะผ้า เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด โดย นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ บรรยายสรุป

ธันวาคม
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอปางมะผ้า เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด และแหล่งโบราณคดีถ้ำลอด โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช บรรยายสรุปและนำชม [29 ธ.ค.45]

หมายเหตุ ในระหว่างการขุดค้น มีการจัดอบรมในท้องถิ่นหลายครั้ง มีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ในอำเภอปางมะผ้า รวมทั้งชาวบ้าน นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมการขุดค้นเป็นประจำ
แต่โครงการฯ ไม่ได้บันทึกสถิติการเข้าเยี่ยมชมไว้

ผู้สนใจขออ่านบทความ เอกสารการประชุม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และขอชมวีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง และภาพถ่ายต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง 808 ชั้น 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 028809215 e-mail : highlandarchaeology@yahoo.com


 
ออกแบบโดย นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ และนายเอกชัย อุปะกันทะ ควบคุมโดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช