ETHNOARCHAEOLOGY PROJECT IN PANG MAPHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
 
 
 

mmmmmการดำเนินการวิจัยทางด้านวงปีไม้ และสิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาไม้มีชีวิตในปัจจุบัน และไม้จากแหล่งโบราณคดี รวมทั้ง ละอองเกสรของพืชจากแหล่งโบราณคดี โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทัรพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้สร้างภาพสภาพแวดล้อมในอดีตผลการวิจัยทางด้านวงปีไม้ และ สิ่งแวดล้อม ในส่วนที่ได้จากต้นไม้ปัจจุบันพบว่า โดยภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่าตัวอย่างไม้ที่มีชีวิตทั้ง ไม้สักและไม้สน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดความกว้างของวงปีไม้มีการตอบสนองกับปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ความ ชัดเจน ของเดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้สักคาบเกี่ยวไปถึงช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน สำหรับไม้จากแหล่งโบราณคดี เป็นไม้ที่ได้จากโลงไม้ และเสาไม้ของแหล่งโบราณคดีโลงไม้แม้ว่าจะยังไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไว้ปัจจุบัน กับไม้จากแหล่งโบราณคดีโลงไม้ได้ แต่ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสภาพป่าในอดีตในช่วงเวลานั้นคงจะอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้นที่ปกคลุมพื้นแผ่นดินสลับกันไปมาตามแต่สภาพภูมิประเทศ

mmmmmสังคมของหมู่ไม้ที่นำเอาไม้มาใช้ประโยชน์ทำเป็นโลงไม้ต้องเป็นสังคมที่มีความหนาแน่นของไม้เป็นอย่างมาก
ในเรื่องของวัฒนธรรมโลงไม้นี้สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า โลง 1 โลง ที่ประกอบด้วยฝา 2 ฝา ฝาบนและฝาล่าง มาจากต้นไม้ต้นเดียวกัน ขนาดของโลงมีนัยสำคัญทางสังคมหรือไม่ ยังไม่มีหลักฐานมาอธิบายได้

mmmmmรูปร่างของหัวโลงที่แตกต่างกันออกไป มีความหมายทางสังคมหรือไม่ จากผลการศึกษาพบว่าถึงแม้หัวโลงที่มี รูปร่าง แตกต่างกันในหลายๆชุดข้อมูลสามารถที่จะซ้อนทับกันได้ ดังนั้นในเบื้องต้นอธิบายได้ว่า ต้นไม้เหล่านั้นมาจากสังคม เดียวกัน แต่โลงใดจะสร้างก่อนหน้าหลังเป็นเรื่องพิสูจน์ยากเพราะว่าบริเวณด้านนอกของตัวอย่างไม้ทั้งหมด (ตั้งแต่เปลือกเข้ามา) โดยทั่วไปพุพังหมดแล้ว หรือโดนชาวบ้านเผา จึงไม่สามารถเห็นตำแหน่งที่เริ่มต้นของแต่ละตัวอย่าง ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโลงไม้น่าจะเป็นสังคมที่ใหญ่พอสมควร (พิจารณาจากขนาดของโลง ที่คงต้องใช้ผู้คนจำนวนมาก และตำแหน่งถ้ำแต่ละที่ที่พบโลง ในที่นี้หมายถึงต้องใช้จำนวนคนมากพอสมควรที่จะเคลื่อนย้ายไม้สักขนาดใหญ่ (โลง) ไปไว้ที่ถ้ำ ผู้คนเหล่านี้มีความสามารถในการตัดไม้ คัดเลือกไม้ ทำโลง ได้อย่างดี เครื่องมือที่นำมาใช้คงประดิษฐ์ และดัดแปลงมาจากเครื่องมือในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการลองผิดลองถูกจนเกิดความชำนาญและสามารถทำโลงได้ใน หลายขนาดและรูปลักษณ์หัวโลงที่แตกต่างกันไป

การเจาะเก็บตัวอย่างไม้จากเสาโลง   โลงไม้ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ โลงไท้ที่เจาะเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาศึกษาวงปีไม้
  ทีมวงปีไม้   การเจาะเก็บตัวอย่างวงปีไม้จากโลงไม้