ETHNOARCHAEOLOGY PROJECT IN PANG MAPHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
 
 
 

mmmmm1) เพื่อศึกษาวิจัยให้ลุ่มลึกเกี่ยวกับคน วัฒนธรรม สังคม และร่องรอยความเป็นอยู่ของคนโบราณที่ อาศัยอยู่ใน พื้นที่สูงภายในอำเภอปางมะผ้าในอดีต
mmmmm
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโบราณ โดยการใช้ศาสตร์ต่างๆ คือ โบราณคดี มานุษยวิทยา และวงปีไม้ เพื่อสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
mmmmm
3) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทยและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ ด้านมานุษยวิทยากายภาพและวงปีไม้ ซึ่งยังเป็นบุคลากร ที่ขาดแคลนอย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

mmmmmดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมโจทย์วิจัยในแต่ละข้อ การดำเนินการของโครงการจึงมีรูปแบบแบบสหวิทยาการที่ ประกอบด้วย ทีมวิจัยทางด้านโบราณคดี ทีมวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ และทีมวิจัยทางด้านวงปีไม้และ สิ่งแวดล้อม

 
   
     
แผนที่แสดงขอบเขตของอำเภอปางมะผ้า (พื้นที่ศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน      
       
 
Home
E-mail
 
Thailand Research Foundation