ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการและนักวิจัยทางด้านโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิจัยทางด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ อาจารย์ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Home

 

ผู้ช่วยนักวิจัย: เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ | อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล | วีรศักดิ์ แคล้วคำพุฒ | เดชพิรุฬห์ ศีระบุตร | ศิริลักษณ์ กัณฑศรี | สุคนธา วัฒนาวารีกุล | ดาริกา | ธรรมนูญ วงศ์สวัสดิวัฒน์ | มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ | Mr.Edward Richardson | สินีนาฏ วรรณศรี | อารีรัตน์ หัตฐะเมตตา | ดวงตา ศานติโสภณ | ทูลศักย์ วัลยะเพช | ชวลิต ขาวเขียว

เลขานุการ: สุทิศา โพธิ์อ้น | พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

 
 

คณะนักวิจัย นักศึกษา และชาวบ้านผู้ร่วมการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อเรียนรู้อดีต ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด